پيوند توانمندي هاي متخصصين بخش فني، فروش و بازاريابي نهاده هاي كشاورزي ايران